In een circulair proces van communicatie is niet alleen het zenden en ontvangen belangrijk, maar ook het partnerschap in communicatie. Het gaat om het beïnvloeden van elkaar waarbij alle betrokkenen worden gezien als communicatiepartners. Bij mensen die een culturele groep vertegenwoordigen met een minderheidspositie kan de beïnvloedingsmacht veel minder zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gelijkwaardigheid kunnen creëren in de communicatie en zo een stap zetten voor meer verbindende communicatie?
5 stappen naar verbindende communicatie

Bewustwording tijdens interculturele communicatie

Door zelfreflectie kijk je naar je eigen positie, aannames en de kijk op de wereld en naar de ander. De manier waarop je naar de buitenwereld kijkt, beïnvloed jouw manier van communiceren.

De juiste communicatiepartner

Je kunt als gesprekspartner geconfronteerd worden met diversiteit dus je hoort in relatie te zijn met culturele etniciteit. Hierbij is het voorkomen van negatieve beeldvorming en stereotypering belangrijk. Je zou als gesprekspartner ruimte kunnen bieden voor inbreng en voor verandering in communicatie uiting.

Gesprekspartner representatief verbeelden

Kennis hebben over de doelgroep met wie je communiceert is essentieel. Extra aandacht geven aan de mensen die niet onmiddellijk van zich laten horen en nagaan welke zorgen, behoeften en belangen spelen bij je communicatiepartner zal zorgen voor meer verbinding.

Overeenkomsten vinden en verschillen erkennen

De doelgroep herkenbaar en representatief verbeelden door het delen van positieve en verschillende voorbeelden. Extra aandachtig zijn voor ethisch beladen boodschappen kan ook zorgen voor meer verbondenheid. Een manier om overeenkomsten te vinden is, op zoek te gaan naar diepere gezamenlijke wijsheid. Je zou je hierbij kunnen afvragen of het mogelijk is om onnodige tegenstellingen tussen de groepen, wij-zij beschrijvingen en kwetsend taalgebruik te vermijden.

Vaststellen van belangen

Hierbij gaat het om het bespreken en benoemen van specifieke belangen. Je hoeft niet per se iedereen te bereiken door juist te communiceren, maar je verbindt je met diegene alleen die belang hebben bij het vraagstuk. Door te kijken hoe de zienswijzen zich tot elkaar verhouden, kun je zorgen voor herkenning.

Het belang van verbindende communicatie

De Nederlandse samenleving heeft te maken met een grote diversiteit aan mensen. Het is belangrijk dat we weten hoe we kunnen omgaan met al deze verschillen en kunnen communiceren zonder dat we onbedoeld elkaar uitsluiten of onze vooroordelen versterken. Met verbindende communicatie zouden we de vooroordelen en polarisatie kunnen wegwerken.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Een samenleving die open staat voor iedereen, iedereen kan meedoen en iedereen hoort erbij. Mensen met een beperking kunnen volledig meedoen in de samenleving. Dit kan alleen als er voldoende ondersteuning is en wanneer de obstakels om een opleiding te volgen of een baan te vinden, worden weggewerkt. Ook mensen die gevarieerd en anders zijn, zouden volwaardig moeten deelnemen in de samenleving zonder uitsluiting en vooroordelen.

Inclusie en diversiteit in de wijk

Wat is inclusie en wat is diversiteit?

Inclusie kan verschillende betekenissen hebben.

 • Zwakkere groepen in de samenleving kunnen ook meedraaien, erbij horen. Ze worden geaccepteerd zoals ze zijn en worden gezien als een individu.
 • Dat mensen in een wijk elkaar kennen en elkaars talenten gebruiken waardoor meer verbinding, verrijking en zingeving
 • Mensen die anders zijn worden met respect behandelt. Ieder mens is uniek en heeft recht om erbij te horen.

Definitie van diversiteit is verscheidenheid en kunnen we verdelen in tweeën:

 • Diversiteit in de vorm van etnische groeperingen en vind plaats binnen een samenleving. Hierbij is het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen belangrijk.
 • Diversiteit als biodiversiteit. Dus verschillende levensvormen in de natuur, zoals planten en dieren.

Werken aan inclusie en diversiteit in de wijk

Buurtbewoners en hulpverleners kunnen samen ervoor zorgen dat een wijk inclusief en divers is. Een sociale band met de buurtbewoners, herkend worden op straat, een kort gesprekje voeren, vragen hoe het met een ander gaat, kan het gevoel creëren dat een individu erbij hoort. Open staan voor contact met mensen met een beperking of met mensen die anders zijn dan jij, is de eerste stap voor inclusie en diversiteit. Zorginstellingen kunnen in kaart brengen wie er wonen en mensen zo in contact brengen om inclusie te vergoten.

Onze rol bij inclusie en diversiteit in de zorg

 • Hulpverleners nemen een optimistische houding aan en stellen zich hoopvol in.
 • Hulpverleners ondersteunen de cliënt door te luisteren naar zijn verhaal en voldoende ruimte te maken.
 • Het kunnen herkennen en stimuleren van de cliënt bij het benutten van zijn eigen vaardigheden en zijn eigen kracht. Hierbij wordt er extra aandacht gegeven aan het vergoten van eigen regie.
 • Bij mensen met beperkingen, deze opzij kunnen zetten en zichzelf richten op de mogelijkheden van de mensen. Dit kan alleen wanneer hulpverleners de tijd nemen om naar mensen te luisteren en ook naar verhalen die anderen te vertellen hebben over deze mensen.
 • Wat heeft een mens nodig om volwaardig deel te kunnen nemen in de samenleving? Door vertrouwen op te bouwen, door op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen en door het geven van de juiste ondersteuning, kun je erachter komen wat het beste is voor de cliënt.

Vragen over interculturele zorg?

Heb je nog vragen over interculturele zorg of ben je benieuwd naar workshops en cursussen over interculturele zorg? Neem dan contact met ons op.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Wat is palliatieve zorg?

Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten die in de fase van hun levenseinde zitten of te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Dit wordt gerealiseerd door het voorkomen of verlichten van het lijden, door fysieke, psychische, sociale en spirituele problemen vroegtijdig te signaleren en op een zorgvuldige manier te beoordelen. Palliatieve zorg is meer dan alleen zorg in de fase van het levenseinde.

Interculturele palliatieve zorg

4 fasen van palliatieve zorg


1.Ziektegerichte palliatie:
Hierbij richt men zich op behoud of verbetering van de kwaliteit van het leven door de levensbedreigende ziekte te behandelen met als doel levensverlenging.

2.Symptoomgerichte palliatie: Hierbij richt men zich op het verlichten van de klachten bij de levensbedreigende ziekte. Ook bij deze fase staat de kwaliteit van het leven centraal. Er worden beslissingen genomen rondom het levenseinde waarbij de wensen en behoeften van de patiënt worden besproken. Men richt zich hierbij op het verlichten en onder controle houden van symptomen door pijn en symptoombestrijding op lichamelijk, psychisch, sociaal en spirituele vlak.

3.Palliatie in de stervensfase: In deze fase gaat het vooral om de kwaliteit van het sterven, waarbij het bieden van comfort, het verminderen van klachten en de mogelijkheid bieden voor afscheid nemen in acht worden genomen. Het zijn meestal de laatste dagen voor het overlijden.

4.Nazorg: In deze fase gaat het om het bieden van professionele steun aan de naasten tijdens het verwerkingsproces.

Wat is interculturele palliatieve zorg?

Bij interculturele palliatieve zorg gaat het om communicatie en besluitvorming bij ongeneeslijke ziektes van mensen met een culturele achtergrond en hun familie. Bij symptoombestrijding wordt er rekening gehouden met de etnische en culturele verschillen. Ook wordt er gelet op de rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

Welke aspecten zijn van belang bij interculturele palliatieve zorg?

 • Culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen met betrekking tot palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde.
 • Culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde.
 • Culturele verschillen in betrokkenheid van de familie.
 • Cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase.
 • Interculturele communicatie.
 • Het belang van de religie, de grote rol van de familie en van rituelen.

 

Moslims en palliatieve zorg

Moslimpatiënten willen anders benaderd worden bij het toepassen van pijnbestrijding of het staken van de behandeling. Beslissingen over het levenseinde kunnen erg verschillen. Hieronder een aantal belangrijke aspecten voor interculturele palliatieve zorg bij moslimpatiënten.

 • De mens mag niet actief deelnemen aan het levenseinde, maar alleen God kan dat doen. Het leven is door God gegeven en alleen God heeft het recht om er een einde aan te brengen. Totdat ‘de laatste adem wordt uitgeblazen’ moet men als mens zorgen voor bescherming.
 • Belangrijk in de Islam is dat de geloofsbelijdenis (shahada) wordt uitgesproken bij het sterven. Dit kan alleen gedaan worden bij het natuurlijk overlijden en niet bij sedatie. Bij sedatie wordt de staat van bewustzijn verlaagd voor pijnvermindering, waardoor de patiënt niet helder blijft en de geloofsbelijdenis niet kan uitspreken.
 • Om het leven goed af te ronden is het schenken en ontvangen van vergeving erg belangrijk voor de moslims. Na het overlijden is een rituele wassing noodzakelijk en het overlijdensgebed wordt uitgesproken.

Christenen en palliatieve zorg

Het leven mag niet in eigen hand genomen worden, en alle ethische handelen moet voortkomen uit liefde voor God en de naaste. Er wordt aandacht gegeven aan het naar voren brengen van de identiteit. Dit kan op een aantal manieren gedaan worden door bijvoorbeeld;

-te bidden met de patiënten,

-het bieden van muziektherapie met christelijke liederen,

-het vieren van christelijke feestdagen,

Situaties rondom het levenseinde

Bij situaties rondom het levenseinde kan het leven eerder als een opgave dan als een gave worden ervaren. Het liefdesgebod in concrete situaties kan er anders uitzien en de liefde voor het leven kan in drie principes zichtbaar gemaakt worden.

1.Respect voor autonomie: Elk individu heeft het recht om zelf te beslissen wat er gebeurt met zijn leven zonder de belangen van anderen te schaden en door er goed over na te denken. Autonomie in het Christendom wordt veelal gebruikt in de zin van verantwoordelijkheid en rentmeesterschap waarbij we zelf beslissen maar tegelijkertijd ook erkennen daarbij geleid te worden door Gods Geest.

 1. Zorg voor welzijn: Het weldoen en het niet schaden van de ander is een hoofdthema in de bijbel. Wanneer het menselijk welzijn in gevaar komt, moet men ingrijpen voor minimum aan schade.
 2. Respect voor het leven: Dit is de morele waarde waarbij het een plicht is om het mensenleven te beschermen. Het leven van de zieke is door God gegeven met waarde en zin onafhankelijk van menselijk oordeel en die niet tenietgedaan kan worden door de dood. De dood hoeft hierdoor niet als erg gezien te worden en moet juist ons de gelegenheid geven om uit barmhartigheid terug te treden. We moeten het zien als een wonder dat we uit Gods handen ontvangen.

Vragen over interculturele palliatieve zorg?

Heb je nog vragen over interculturele palliatieve zorg of ben je benieuwd naar workshops en cursussen over binnen cultuursensitieve zorgdomein? Neem dan contact met ons op.

Je kunt kiezen voor een meer spirituele manier van leven, een meer milieubewust leven of rustige manier van leven. We hebben het als mens zo druk met de lusten en lasten van het leven dat we nauwelijks een ogenblik hebben om te bedenken hoe goed we het hebben ondanks alle liefdesverdriet, ruzies, scheidingen, ziektes en verlies van geliefden. Pas wanneer we ons zienswijze veranderen, kunnen we meer betekenis hechten aan ons leven, onszelf met de ander verbinden en nieuwe dingen leren dus je leven meer zin geven. In hoeverre kan cultuur helpen bij het creëren van een gevoel waarbij je zingeving ervaart?

Cultuursensitiviteit en zingeving door verandering zienswijze

Definitie van zienswijze en zingeving

Zienswijze

Zienswijze is de manier waarop we kijken naar de werkelijkheid en oordelen vanuit een bepaald standpunt.

Zingeving

Zingeving is het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven en de behoefte dat wat we doen in het leven waarde heeft. Spiritualiteit is een ander woord voor zingeving.

Cultuur en cultuursensitiviteit nodig bij zingeving

Cultuur is belangrijk voor zingeving want;

 • je kunt een persoonlijke passie in het leven vinden waardoor je enorm kunt genieten en je beter zult voelen. Dus je ervaart bezieling en passie waardoor je een waardevolle invulling hebt voor je behoefte aan zingeving.
 • je kunt je eigen verhaal delen en nieuwe verhalen doorvertellen waardoor je nieuwe dingen kunt weerstaan en meer vrijheid zult hebben.
 • je kunt waarden creëren die belangrijk zijn voor anderen.
 • je kunt betekenis vinden in de rituele beleving van andere culturen, omdat je op zoek bent naar iets goeds voor je ziel.
 • je kunt inzicht krijgen in je persoonlijke waarden zodat je vast kunt stellen wat de belangrijkste is in je leven.
Cultuursensitief werken

Wanneer we onze zienswijze veranderen op de werkvloer ten opzichte van andere culturen en achtergronden zou het ons meer inzichten geven. Kennis hebben van de leefwereld en de achtergronden van mensen uit andere culturen en tonen van een belangstellende open houding zonder vooroordelen, zal onbegrip wegwerken.

Op weg naar geluk….

Met het aandurven om te onderzoeken, door ons hart te openen, door open te staan voor diversiteit zullen we op weg zijn naar zingeving en dus meer geluk en waarde in het leven vinden. Zinvol leven, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid en blijven leren zou ons houvast moeten zijn.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Je eigen normen en waarden gelden niet voor iedereen en ieder persoon hoort tot een ander cultuur. Aansluiting voelen bij de omgangsvormen en de manier van ondersteunen zal een begin zijn van cultuursensitiviteit. Met het bevorderen van interculturele competenties kunnen hulpverleners met behulp van een cultuur sensitieve methode aan de slag gaan en hulp en zorg verlenen aan mensen met een andere etnische of culturele achtergrond. Hieronder zal ik het hebben over een aantal boeken die behulpzaam kunnen zijn voor hulpverleners die cultuursensitief willen werken.

Vertelt u mij eens iets meer…

Cor Hoffer

Dit boek is een ondersteuning voor hulpverleners in de zorg en welzijnswerk die niet goed weten hoe ze cultuursensitief te werk moeten gaan. Het besef dat de eigen normen en waarden niet gelden voor anderen is een begin waarmee er een aansluiting gevormd kan worden bij de omgangsvormen en de manier van ondersteunen. Er worden in dit boek praktische tips gegeven en er is ook beschreven welke invloed cultuur en religie kan hebben op zorg en welzijn.

Cultuursensitief werken 5 must reads voor cultuursensitieve competenties

Cultuursensitieve hulpverlening

Luc Cellis, Jessy Le Roy, Veerle Van Gijsegem, Elfie Van Ransbeeck

Als hulpverlener in de zorg heb je steeds meer te maken met cliënten die verschillende culturele achtergronden hebben. Wanneer je niet voldoende kennis hebt over deze culturele achtergronden en de normen en waarden kunnen er misverstanden, onduidelijkheden, onbegrip en ergernis ontstaan. Als je als hulpverlener cultuursensitief wilt werken en je cultuur sensitieve competenties wilt ontwikkelen, dan kan dit boek een goede handleiding zijn. Handig in dit boek is dat je als lezer wordt uitgedaagd om jezelf te plaatsen in de situatie van de client.

Superdiversiteit, hoe migratie onze samenleving verandert

Dirk Geldof

Migratie heeft de samenleving verandert waardoor we in superdiversiteit leven. Door wederzijdse dialoog en openheid tussen de verschillende groepen die hier wonen kunnen we zorgen voor wederzijdse betrokkenheid waarmee we de samenleving vooruit kunnen helpen. Met dit boek word je als mens en vooral als hulpverlener in de zorg opgeroepen om de culturele diversiteit positief te benaderen.

Werken met cultuurverschillen

Geert Jan Hofstede, Paul B.Pedersen & Geert Hofstede

De auteurs van dit boek bespreken archetypen waarmee je als hulpverlener cultuurverschillen in de organisatie op het spoor kunt komen of ter discussie kunt stellen. Met veel oefeningen, cases en voorbeelddialogen word je getraind en kun je veel leren hoe je in bepaalde situaties moet handelen. Interculturele ontmoetingen kunnen misverstanden teweegbrengen en door verschillende profielen te interpreteren probeert dit boek je te helpen bij het voortzetten van dialogen en interculturele communicatie.

Allemaal andersdenkenden

Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede

In dit boek wordt besproken hoe de manier van ons denken, voelen en handelen beïnvloed wordt door de cultuur waaruit we zijn voortgekomen. Het boek is een maatstaf voor cultuurverschillen waar hulpverleners in de zorg rekening mee moeten houden. Door het geven van veel voorbeelden krijg je een beeld van hoe je het in de praktijk kunt toepassen.

Cultuursensitief werken in de zorg

Om als hulpverlener in de zorg een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de migratiecontext, de achtergrond, cultuur en de normen en waarden zou je met de sensatieve methode te werk moeten gaan. Ook kun je deelnemen aan verschillende workshops en cursussen om zowel jezelf als je client te leren kennen. Zo wordt de cliënt beter begrepen en zal er ook de meest geschikte zorg verleend worden die het meeste past bij de culturele achtergrond van de cliënt.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Asielzoekerskinderen, kinderen met een vluchtelingenstatus of ongedocumenteerde kinderen vragen om bijzonder aandacht.  Asielprocedures duren te lang, kinderen hebben te veel onzekerheid en ze krijgen te weinig hulp bij traumatische ervaringen. Veel ouders en kinderen hebben een of meer schokkende gebeurtenissen gehad die kunnen leiden tot posttraumatische stressklachten. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen om deze kinderen beter te kunnen helpen?

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Cultuursensitief werken

 • Je hebt kennis van andere culturen, normen en waarden waarbij je een geïnteresseerde, open houding vertoont.
 • Je bent op de hoogte van de effecten die culturele achtergronden kunnen hebben op het leven van de kinderen.
 • Je hebt kennis over het feit dat de cultuur effect heeft om de manier waarop kinderen beperkingen, problemen en ziektes beleven.
 • Je hebt kennis over de verschillende opvoedingsstijlen en over de geloofsovertuigingen.
 • Je kunt cultuursensitief communiceren waarbij je je hebt verdiept in andere culturen.

Verbeteren van de leefomgeving

 • Gezinnen en kinderen zouden zich veiliger voelen wanneer er op locatie een vertrouwenspersoon aanwezig is die ze goed begrijpt. Ook is het van groot belang dat er een hulpverlener aanwezig is die specifiek verantwoordelijk is voor het welzijn van het kind.
 • Gezinnen en voornamelijk meisjes zouden meer privacy moeten hebben. Belangrijk hierbij is dat er wordt gelet op de veiligheid. Het zou enorm helpen als families een eigen woonruimte zouden hebben.
 • Kinderen zouden beter begeleid moeten worden. Alle kinderen zouden op tijd passend onderwijs moeten krijgen, ook als ze de taal niet voldoende beheersen of tijdens de asielprocedure. Er zouden activiteiten georganiseerd moeten worden voor de kinderen, om ze te helpen bij de ontwikkeling en ook om ze sociaal bezig te houden.
 • Gezinnen en kinderen die zijn gevlucht kunnen heel veel meegemaakt hebben in hun land van herkomst of tijdens de vlucht. Met ambulante ondersteuning kan hulp geboden worden om zelfredzaamheid te vergroten. Ook zou toegang tot gezondheidszorg verbeterd moeten worden, zodat ze op tijd geholpen kunnen worden.

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Door heel veel onzekerheid en instabiliteit kunnen de kinderen nog meer problemen krijgen. Voordat ze naar Nederland kwamen, hebben ze heftige dingen meegemaakt en belangrijk is dat we ze kunnen helpen bij het wegwerken of verminderen van die traumatische ervaringen. Ook deze kinderen hebben recht op jeugdhulp waarvan de verantwoordelijkheid bij de gemeentes ligt. Geen enkel kind mag in de schaduw blijven en elk kind zou in het bijzonder aandacht moeten krijgen.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Doordat bedrijven en instellingen geloven in de meerwaarde van mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden, wordt er gekozen voor culturele diversiteit op de werkvloer. Bij het samenstellen van een goed team op de werkvloer, streeft men ernaar om een zo goed mogelijk team samen te stellen waarbij iedereen zich goed voelt en zijn eigen kwaliteiten kan uiten en goed kan presteren. Met een cultuur sensitieve methode en wanneer er sprake is van goede management kan dit de sleutel zijn voor psychische gezondheid. Hieronder kun je verder lezen waarom culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk is.

Belang van culturele diversiteit op de werkvloer
Leidinggevende over culturele diversiteit op het werk

Volgens de Rijksoverheid presteren bedrijven en organisaties beter met culturele diversiteit op de werkvloer. Ook wordt in dit onderzoek aangeduid dat de leidinggevende wel goed moet kunnen omgaan met deze verschillende etnische achtergronden.

 • De leidinggevende en de managers zouden wel betrokken moeten zijn om de meerwaarde van de culturele diversiteit te kunnen zien.
 • Wanneer de leidinggevende nadruk legt op het belang van diversiteit, kunnen de managers dit doorvoeren en een werkomgeving creëren waarbij iedereen zichzelf kan laten zien.
Waarom is culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk?
 • Wanneer bedrijven en organisaties culturele diversiteit hebben op de werkvloer hebben ze verscheidene doelgroepen en dus klantengroepen. Ze worden beter geïnformeerd en kunnen sneller inspelen op de ontwikkelingen onder diverse klantengroepen. Zo hebben ze ook betere overlevingskansen.
 • Met culturele diversiteit zijn medewerkers meer tevreden, ze kunnen zich optimaal ontplooien en inzetten waardoor het bedrijf op lange termijn productiever en innovatiever wordt.
 • Culturele diversiteit zorgt voor vernieuwing en creativiteit op de werkvloer. Doordat je verschillende zienswijzen hebt kun je problemen sneller oplossen en word je productiever.
 • Met culturele diversiteit wordt er een divers personeelsbestand opgebouwd waarbij steeds nieuwe verscheidene talenten worden verkregen.
Culturele diversiteit in de zorg

Wanneer een bedrijf open staat voor culturele diversiteit, krijgt het een beter imago. Op bedrijven gericht op de zorg is dit van groot belang, omdat er cliënten zijn met uiteenlopende culturele achtergronden die behoefte hebben aan zorg die bij hun behoeften aansluit.

Wanneer bedrijven en organisaties zelf effectieve maatregelen en instrumenten inzetten voor het aannemen van medewerkers, kunnen ze zorgen voor een breed toegankelijke selectieprocedure. Het instroom van minderheidsgroepen bij schoolwerk transitie zou bevordert moeten worden voor culturele diversiteit op de werkvloer.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Opvoeding zorgt voor overdraging van culturele waarden en normen, maar ook voor vooruitgang en vernieuwing. Er wordt in de verschillende culturen verschillend opgevoed, maar welke verschillen zijn er en welke factoren spelen hierbij een rol? Met opvoeden wordt cultuur eigenlijk overgedragen. Wanneer hulpverleners op een  cultuur sensitieve manier werken, kunnen ouders makkelijker geholpen worden bij het opvoeden in verschillende culturen.

Cultuur en opvoeding

Verschillen in cultuur en opvoeding

Verschillen in waarden, normen en gewoontes

Wanneer ouders in een ander land zijn geboren en hun kind opvoeden in Nederland, zouden ze moeten balanceren tussen twee verschillende culturen.

Afkomst heeft invloed op het opvoeden

De ervaringen van ouders die opgegroeid zijn in een andere cultuur horen er altijd bij en is familiegeschiedenis van het kind.

Voorbeeld: Ouders kunnen uit een oorlogsgebied komen of kunnen opgegroeid zijn in flinke armoede.

Andere regels bij cultuur en opvoeding

In andere culturen gelden andere regels dan in de Nederlandse cultuur. Het kan voor ouders een uitdaging zijn om die regels toe te passen bij het opvoeden in Nederland.

Voorbeeld: In de Zuidoost-Aziatische culturen wordt gekozen voor een autoritair ouderschap.

Belonen en straffen

De keuze voor belonen en straffen in verschillende culturen is erg verschillend.

Voorbeeld: In de niet-westerse culturen wordt gekozen voor directe controle door snel te gaan straffen in plaats van regels op te stellen.

Opvoedondersteuning bij opvoeden in verschillende culturen

Met opvoedondersteuning kunnen met preventieve activiteiten de opvoedvaardigheden van ouders vergroot worden en de opvoedsituatie verbeterd worden.

 • Informele opvoedprogramma’s: De ondersteuning wordt aangeboden door vrijwilligers waarbij er wordt gestreefd naar een snelle signalering van opvoedproblemen en een goed georganiseerde samenwerking zodat zwaardere problemen voorkomen worden.
 • Formele opvoedprogramma’s: Hier heb je indicatie van de wijkteam of CJG voor nodig. Belangrijk bij beide opvoedprogramma’s is dat de ondersteuning cultuursensitief moet zijn en dus moet aansluiten bij de belevingswereld, het taalgebruik en de vaardigheden en kennis.

Om probleemgedragingen over opvoeding in kaart te brengen is het noodzakelijk dat hulpverleners kennis hebben over culturele verschillen. Oudertraining is noodzakelijk om snel tot oplossingen te komen voordat er moeilijkere situaties tot stand komen. Door samen te werken met ouders kunnen hulpverleners ervoor zorgen dat het voor ouders makkelijker wordt om kinderen in verschillende culturen op te voeden.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Het begint bij de nieuwsgierigheid naar de ander. Elk kind, elk mens is uniek en heeft een creatief potentieel. Belangrijk hierbij is dat we ons kunnen richten op de ontwikkeling van de jongeren. Om dit te stimuleren kunnen hulpverleners, ouders, verzorgers getraind worden om de jongeren wat mee te kunnen geven voor in de toekomst. Het opdoen van interculturele competenties is belangrijk voor ieder die opgroeit in de huidige Nederlandse samenleving. Hoe kunnen hulpverleners jongeren verder helpen met hun interculturele competenties?

Werken met interculturele competenties bij jongeren

Wat zijn interculturele competenties?

Interculturele competenties zijn competenties waarmee medewerkers door middel van cultuursensitieve zorg, hulp en zorg kunnen verlenen aan cliënten met een andere etnische of culturele achtergrond. Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en houding. Met interculturele communicatie in de zorg kun je met je attitude de toestand beter kennen en beter kunnen omgaan met de omstandigheden.

Van toepassing op bijvoorbeeld volgende situaties;

 • Autochtone hulpverlener moet hulp verlenen aan cliënten uit andere culturen.
 • Turkse hulpverlener moet zorg verlenen aan een Surinaamse cliënt.
 • Een minder gelovige Nederlander moet zorg verlenen aan een strenggelovige Nederlander.

Effecten bij jongeren van interculturele competenties van zorgverleners

 • Inzicht krijgen in de culturele mogelijkheden van de cliënten. Wanneer jeugdigen behoefte hebben aan jeugdhulp, hebben hulpverleners al voorsprong omdat ze beschikken over interculturele competenties.
 • Hulpverleners stimuleren met interculturele competenties jeugdigen om in aanraking te komen met jeugdigen uit verschillende culturen waarbij ze nieuwe weggetjes aanleggen in hun hersenen. Hierdoor gaan deze nieuwe verbindingen niet weg en verandert de basishouding van deze jeugdigen.
 • Culturele talenten van jongeren worden door hulpverleners zo goed mogelijk ingezet, zodat ze uitgedaagd en begeleid worden om een volgende stap te zetten in hun culturele ontwikkeling.
 • Er wordt gewerkt vanuit culturele competenties, waarbij niet de activiteit of kunstdiscipline centraal staat, maar de jeugdige zelf.
 • Bewust de jongeren leren hoe ze activiteiten kunnen inzetten.
 • Niet het werk staat centraal maar, de jongeren zelf! Je werkt als hulpverlener niet naar een vast eindresultaat, maar het proces staat voorop. De hulpverlener helpt zo goed mogelijk bij het begeleiden in dat proces.
 • Het waarnemen en waarderen van jongerengedrag. Door ze feedback te geven geef je hun vertrouwen, omdat ze zich gezien, gehoord en begrepen voelen.
 • Hulpverleners leren om procesgericht te werken door te experimenteren en uit te dagen. Ze kunnen hun cliënten waarnemen tijdens een creatief proces en tijdens dit proces ook verdiepende gesprekken voeren.

Cultuursensitiviteit met interculturele communicatie in de zorg

Met een cultuur sensitieve beroepshouding zorgt de hulpverlener ervoor dat ze genoeg beschikt over de kennis van verschillende culturen. Met interculturele communicatie in de zorg wordt er een interculturele vertrouwensband opgebouwd waardoor de hulpverlener intercultureel kan samenwerken met de client.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

U heeft zich vast wel eens afgevraagd wat cultuursensitieve zorg precies is. Bij het toepassen van cultuursensitieve zorg, wordt er ingeleefd op de zorgbehoeften van cliënten met een migratieachtergrond wat zal leiden tot passende hulp. Hierbij wordt er op gelet of het behandelaanbod aansluit bij de hulpvraag en behoeften van de cliënt.

 

Ook moeten zorginstellingen wat betreft cultuursensitieve zorg aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste moet men aandacht besteden aan personeelsbeleid. Door te investeren in de interculturele competenties van hulpverleners, kunnen we de juiste cultuursensitieve zorg aanbieden. Ten tweede moeten zorginstellingen letten op de cliëntenzorg door bijvoorbeeld het behandelaanbod uit te breiden. Ten slotte is het belangrijk om de organisatiebeleid uit te breiden door bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen te bestendigen in procedures en regelgeving.

Cultuur sensitieve zorg

Belang cultuursensitieve zorg


Wat is cultuursensitieve zorg en waarom is het belangrijk?

De aantal inwoners met een culturele achtergrond in Nederland wordt steeds groter waarbij ook een toename is van ouderen met een culturele achtergrond. Het is noodzakelijk dat alle cliënten de juiste zorg krijgen die aansluit bij hun behoeften. Ook de cliënten met een multiculturele achtergrond moeten passende zorg krijgen om zich goed te voelen. De betekenis van cultuursensitieve zorg is dat zorg persoonsgericht is en dat er rekening wordt gehouden met de eigen geschiedenis, geloof en behoeften. De eigen normen en waarden gelden niet voor iedereen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan andere rituelen en behoeften rond het levenseinde van een cliënt. Of dat ziektes in andere culturen verklaard kunnen worden door bovennatuurlijke oorzaken.

Alleen blijkt dat er in de dagelijkse praktijk nog niet voldoende aandacht wordt besteed aan cultuursensitieve zorg. Bij cliënten met een multiculturele achtergrond moet men in eerste instantie vooral letten op;

 1. De taalbarrière
 2. Cliënten hebben andere verwachtingen over goede zorg.
 3. Cliënten hebben andere normen en waarden.
 4. Onwetendheid over ongeschreven regels.

Het is voor de cliënten met een culturele achtergrond belangrijk dat instellingen voldoende rekening houden met de culturele verschillen. Met behulp van de cultuursensitieve methodiek van Instituut Culturele Zorg kan men een goed beeld krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de migratiecontext, de voorgeschiedenis en de eerdere behandeling.

Studiedag cultuursensitieve zorg

Zoek je invulling voor een studiedag of scholing voor jou en je collega’s? Wij bieden workshops en cursussen volgens een bewezen cultuursensitieve methodiek die we zelf hebben ontwikkeld. Met behulp van de workshops en cursussen wordt je getraind om bewust te worden vanuit je referentiekader door je referentiekader positief in te zetten om zo zorg op maat te bieden.

Workshops
Virtual reality: Deze workshop gaat om de bewustwording van culturele verschillen van cliënten door een kijkje te nemen in de thuissituatie van cliënten met een multiculturele achtergrond.

Transcultureel traject: Tijdens deze workshop wordt er met behulp van een bordspel spelenderwijs inzicht gegeven in de culturele verschillen en behoeftes. De deelnemers worden gestimuleerd om mee te denken met behulp van gedachtewisseling.

Cursussen
Omgaan met (v) echtscheiding: Kennis opdoen over hoe te handelen tijdens deze situatie voor de veiligheid en belang van het kind.

Basistraining Beschermjassen: Een model waarbij je leert hoe je veiligheid en verbinding kunt realiseren door te kijken naar interculturele competenties, de werking van in- en uitsluitingsmechanismen, de kracht van families en de impact van levensovergangen.

 Bewust en inclusief opvoeden:  Dit is een cursus waarbij je kennis kunt opdoen over de opvoeding van kinderen tussen 0 en 18 jaar vanuit verschillenden culturele perspectieven.

 Agressie hantering: Bij deze cursus wordt je getraind in hoe je om kunt gaan met agressief gedrag van cliënten hoe je je eigen spanningssignalen kunt herkennen en hanteren.

 Beroepscode en tuchtrecht: Training voor professionals in de zorg over hun verantwoordelijkheden binnen het werkplek waarbij er aandacht wordt gegeven aan de meerwaarde van een cultuursensitieve blik.

 Radicalisering en polarisatie: Training voor hulpverleners over bewustwording van radicalisering en polarisatie.

 Cultuursensitief binnen de zorg, dienstverlening en onderwijs: Cursus over het benoemen, herkennen en erkennen van verschillen en overeenkomsten met behulp van de diversiteitskaarten van Marten Bos.

Vragen over cultuursensitieve zorg?

Heb je nog vragen over cultuursensitieve zorg en richtlijnen of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op. Ook voor het plannen van workshop en cursus.