Workshop

Wie is de cliënt? Hoe goed ken jij je cliënt? Dit zijn de uitgangspunten waarmee ICZ workshops heeft ontwikkeld. Workshops waarmee je zowel  jezelf leert kennen alsook je cliënt met een andere culturele achtergrond.

workshop Boven ICZ
Workshop

Wie is de cliënt? Hoe goed ken jij je cliënt? Dit zijn de uitgangspunten waarmee ICZ workshops heeft ontwikkeld. Workshops waarmee je zowel  jezelf leert kennen alsook je cliënt met een andere culturele achtergrond.

workshop Boven ICZ
Visual Reality

Clienten met een andere culture achtergrond dan de hulpverlener, kunnen een hele andere kijk op de zaken hebben. De verwachtingen en aannames over hulpverlening en de acties die hierin genomen moeten worden, kunnen door de culturele verschillen enorm verschillen tussen de cliënt en de hulpverlener. Dit kan ertoe leiden dat de hulpverlening niet op de juiste manier kan starten of voortzetten kan worden. Om dit laatste wel te kunnen realiseren is er bewustwording van culturele verschillen nodig.

Visual reality biedt de deelnemers de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de thuissituatie van cliënten met verschillende culturele achtergronden wanneer zij er zelf niet zijn. Wat gebeurd er in thuissituatie bij een Turkse gezin? Hoe is de interactie tussen kinderen en ouders in Poolse gezinnen? Hoe is de relatie / communicatie tussen ouders in Syrische gezinnen? Wat zijn de achterliggende gedachten / cultureel bepaalde beweegredenen van cliënten met een andere culturele achtergrond?

Bordspel "Transcultureel Traject"

Hulpverlening aan cliënten met verschillende culturele achtergronden vereist inzicht in die culturen. Hoe beter je kennis hebt van een bepaalde cultuur als hulpverlener, des te beter je kan inspelen op de behoeften, wensen en verwachtingen tijdens het hulpverleningstraject. Wat zijn dan die verschillen? Zijn die verschillen echt zo groot? Of zijn dat aannames? Welke verschillen zijn van invloed op de hulpverlening? Welke kunnen gebruikt worden om maatwerk te bieden tijdens hulpverlening zodat de doelen optimaal worden bereikt?

Dit zijn enkele vragen die spelenderwijs beantwoord worden tijdens het bordspel “Transcultureel Traject”. Juist omdat het spelenderwijs gebeurd, blijft het opgedane kennis beter beklijven. Tevens is er de mogelijkheid tot gedachtewisseling waardoor deelnemers “gedwongen” worden om dieper na te denken over enkele culturele verschillen.

Bordspel "Transcultureel Traject"

Hulpverlening aan cliënten met verschillende culturele achtergronden vereist inzicht in die culturen. Hoe beter je kennis hebt van een bepaalde cultuur als hulpverlener, des te beter je kan inspelen op de behoeften, wensen en verwachtingen tijdens het hulpverleningstraject. Wat zijn dan die verschillen? Zijn die verschillen echt zo groot? Of zijn dat aannames? Welke verschillen zijn van invloed op de hulpverlening? Welke kunnen gebruikt worden om maatwerk te bieden tijdens hulpverlening zodat de doelen optimaal worden bereikt?

Dit zijn enkele vragen die spelenderwijs beantwoord worden tijdens het bordspel “Transcultureel Traject”. Juist omdat het spelenderwijs gebeurd, blijft het opgedane kennis beter beklijven. Tevens is er de mogelijkheid tot gedachtewisseling waardoor deelnemers “gedwongen” worden om dieper na te denken over enkele culturele verschillen.

Instituut Culturele Zorg

Wat Wij Doen

Wij organiseren zowel basis- als verdiepingscursussen om hulpverleners te leren doeltreffend om te gaan met culturele verschillen. De cursist wordt zich bewust van deze verschillen en kan zo misverstanden herkennen die ontstaan in de interculturele communicatie. Met deze kennis wordt getracht onbedoelde misverstanden te voorkomen en effectievere hulpverlening te bieden.

De cursussen zijn gebaseerd op de methodiek die ICZ zelf heeft ontwikkeld. De methodiek van het Instituut Culturele Zorg (ICZ) voor ambulante jeugdhulp is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de relevante context van verschillende leefgebieden, de migratiecontext als dat van toepassing is, de voorgeschiedenis en de eerder hulpverlening. Het instrument is algemeen toepasbaar, intercultureel en kenmerkt zich door visualisatie van de resultaten. Het doel van visualisatie is het verkrijgen van inzicht in de problematiek en overzicht van de complexiteit van factoren. Zowel ten behoeve van het contact tussen hulpverlener en cliënt, als voor intercollegiaal overleg. De methodiek bestaat uit acht instrumenten.

  1. Basisgegevens en hulpverleningsgeschiedenis (Basis)
  2. Client Problematiek Analyse (CPA)
  3. Opvoeding Problematiek Analyse (OPA)
  4. Context Analyse Migratie (CAM)
  5. 5-i analyse (5IA)
  6. Cliënt Context Analyse (CCA)
  7. Supergenogram (S-GEN)
  8. Levenslijn (LL)

Instituut Culturele Zorg

Missie En Visie

Ons uitgangspunt is maatschappelijke return on investment. Als méér organisaties in staat zijn om de multiculturele doelgroep goed te ondersteunen, worden deze mensen gepositioneerd om deel te nemen aan de maatschappij, en hun potentieel in te zetten voor de wereld om hen heen. Zij zijn dan geen last meer in de maatschappij, maar een kracht

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer