Interculturele zorg: hoe bereik je ouders in een achterstandswijk?

Wetenschappelijk is er nog geen eenduidig antwoord op het bestaan van buurteffecten. Jongeren zouden het slechter doen dan hun leeftijdgenoten in ‘betere’ buurten. Dit zou te maken hebben met sociale desorganisatie, negatieve rolmodellen en invloed van slechte vrienden. Bij het begrijpen van deze jongeren zouden ouders ten eerste begrepen moeten worden. Hoe zou je ouders in een achterstandswijk kunnen bereiken om ze beter te begrijpen?

Interculturele zorg hoe bereik je ouders in een achterstandswijk.jpeg

Aandachtspunten voor het bereiken van ouders in achterstandswijken

Diversiteitbewust vakmanschap in interculturele zorg

Wanneer hulpverleners getraind en/of opgeleid worden tot diversiteitbewuste hulpverleners zullen ze ouders met een migratieachtergrond beter begrijpen. Onder diversiteit kunnen we de betekenis van verschillen, op basis van culturele achtergronden, sekse, klasse en gezondheid verstaan.

Sociale gelijkheid aan de orde stellen

Er is een grote verscheidenheid tussen ouders met een etnische achtergrond als het gaat om economische status en opleidingsniveau. Belangrijk hierbij is dat de hulpverlener effectief met de ouders kan communiceren en hierbij duidelijk kan maken dat er gestreefd wordt naar sociale gelijkheid.

Sleutelfiguren

Vertrouwen winnen van ouders is essentieel, omdat ze meestal niet uit eigen beweging jeugdhulp zullen zoeken. Sleutelfiguren met dezelfde etnische achtergrond die kunnen inspelen op de normen en waarden kunnen hierbij enorm helpen.

Outreachend werken

De hulpverlener kiest ervoor om de veiligheid van de eigen omgeving te verlaten en zich te begeven in de leefwereld van de ouders met inbegrip voor de daar heersende normen en waarden. Dit kan enorm helpen om de hulpverlening beter te organiseren naar de behoeften van de ouders.

Communicatie

De meeste ouders in de achterstandswijken beheersen de taal niet, waardoor het voor hulpverleners moeilijker wordt om te communiceren. Ook hebben ouders weinig kennis over de normen en waarden. Met interculturele sensitiviteit kan de hulpverlener ervoor zorgen dat ouders beter begrepen worden, doordat ze open staat voor gevoelens en behoeften van anderen.

Kleurrijke eigen kracht

Het is belangrijk dat de hulpverlener zich kan verplaatsen in de ouders om ze beter te kunnen begrijpen en dus ook bereiken. Ieder ouder redeneert vanuit zijn eigen referentiekader, omdat dat wordt bepaald door zijn eigen geloof, omgeving, cultuur, normen en waarden.

Interculturele zorgverlening

Instituut Culturele Zorg heeft als doel het intercultureel contact tussen cliënt en zorgverlener te verbeteren. Dit wil ICZ bereiken met het creëren van bewustwording van diversiteit om in te kunnen spelen op de zorgbehoeften van de cliënt. Wanneer ouders in achterstandswijken beter begrepen worden door hulpverleners, zullen ze ook sneller bereikt worden. Wanneer ouders beter benaderd worden, kan dit ook een brug vormen voor het bereiken van de jongeren in de achterstandswijken.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen